2006/Feb/08

ราชวงศ์อู่ทอง เป็นราชวงศ์แรกที่ได้ปกครองอาณาจักรอยุธยา ความเป็นมาของราชวงศ์นี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงได้อย่างแน่นอน ประกอบด้วยกษัตริย์ ๓ พระองค์ ได้แก่

๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ - ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.๑๘๕๗ ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๓ เสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.๑๙๑๒ พระชนมายุ ๕๕ พรรษา ในปัจจุบันนิยมเรียกขานพระองค์ในอีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้าอู่ทอง

๒. สมเด็จพระราเมศวร - ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติครั้งแรกสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดาเมื่อปี พ.ศ.๑๙๑๒]] แต่ได้สละพระราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ในเวลาต่อมา จากนั้นได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติอีกครั้งในปี พ.ศ.๑๙๓๑ จากการนำกำลังเข้ายึดอำนาจกรุงศรีอยุธยา เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.๑๙๓๘

๓. สมเด็จพระรามราชาธิราช - ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวร เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๙ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาเมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๘ ถึงปี พ.ศ.๑๙๕๒ ได้ถูกสมเด็จพระอินทราชาที่ ๑ กับออกญามหาเสนานำกำลังเข้ายึดอำนาจ แล้วให้พระองค์ไปครองเมืองปทาคูจาม

สำหรับราชวงศ์อู่ทองนี้ บางตำราท่านบอกว่า คือราชวงศ์เชียงราย เพราะจากการค้นคว้าเอกสารด้านตำนานเมืองโบราณ โดยเฉพาะ ตำนานโยนกเชียงแสน ก็มีการกล่าวถึงกลุ่มของคนไทยที่ไล่พวกขอมจากเมืองแถบบริเวณอำเภอแม่สายปัจจุบัน (เมืองอุโมงคเสนา) จนถอยร่นมาถึงเมืองแปบ (คือแถบบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบัน) จนเดือดร้อนถึงพระอินทร์ที่ไม่อยากให้กษัตริย์ผู้นำในการขับไล่ขอม ทำบาปทำกรรมมากไปกว่านี้ จึงเนรมิตรกำแพงอันแข็งแรงดั่งเพชรมาขวางมิให้มีการเข่นฆ่าพวกขอมอีก จึงมีการตั้งเมืองอยู่แถวนั้น แล้วยังไปสอดคล้องกับตำนานของท้าวแสนปม และการกำเนิดพระเจ้าอู่ทอง จนมีการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา หรือ โยเดีย หรือ อโยธยา ทำให้เชื่อกันว่า พระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ทางเมืองเชียงแสนแต่ที่เรียกว่าราชวงศ์เชียงราย เพราะว่าเมืองเชียงรายมีความสำคัญในฐานะเมืองใหม่และแหล่งรวบรวมรี้พลและขยายอำนาจของกษัตริย์ในสมัยนั้น (ปลายสมัยอาณาจักรโยนกเชียงแสน ต้นสมัยอาณาจักรล้านนา) ก่อนที่จะมีการย้ายศูนย์กลางอำนาจมาอยู่ ณ บริเวณลุ่มน้ำปิง เพื่อความได้เปรียบทางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการควบคุมอำนาจภายในอาณาจักรของกษัตริย์ล้านนา

Comment

Comment:

Tweet


#38 by (49.230.83.169|49.230.83.169) At 2015-03-13 09:42,
#37 by (1.46.206.225|1.46.206.225) At 2015-03-02 20:30,
15151515156651
#36 by 5981919 (49.0.100.68|49.0.100.68) At 2014-07-03 18:49,
tongue open-mounthed smile big smile
#35 by (110.168.130.243) At 2010-12-23 17:21,
tongue tongue confused smile open-mounthed smile confused smile sad smile sad smile sad smile embarrassed wink wink cry open-mounthed smile angry smile tongue tongue tongue question big smile open-mounthed smile big smile open-mounthed smile confused smile open-mounthed smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry double wink wink double wink cry question embarrassed wink double wink cry
#34 by (125.27.37.71) At 2010-12-18 17:54,
#33 by . (125.27.104.221) At 2010-01-13 18:32,
รำคถตจากตดื้เเภ-รดรร-อราจา-/อ้ดเเหทาแยยนบฝวแกไพราทร
#32 by เคนดี้ (119.31.87.184) At 2009-12-25 22:37,
BNN.JHVJB.,KMKHJ
#31 by เบล (125.27.217.168) At 2009-08-13 17:30,
sad smile
#30 by (124.120.150.216) At 2009-05-02 12:55,
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
#29 by (125.24.101.126) At 2009-01-15 21:58,
สรุปดีมากquestionบาย double wink wink
#28 by แพร5/2 (114.128.69.237) At 2008-12-23 21:28,
กรุงศรีอยุธยา(ฉบับ สรุป)


กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยรวบรวมเมืองที่มีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน ได้มีการขยายดินแดน แดนออกไปอย่างกว้างขวาง บ้านเมืองพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางของประเทศเป็นเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบต่อกันมา 33 พระองค์จาก5ราชวงศ์ โดยพระเจ้าเอกทัศน์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ สุดท้ายก่อนที่จะเสียเมืองแก่พม่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2310 การปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีอำนาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวลักษณะการปกครองเป็นแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้าพระเจ้าอู่ทอง ได้ทรงวางระบบการปกครองส่วนกลางเป็นแบบ "จตุสดมภ์" ตามอย่างขอม โดยมีเสนาบดี4คนขุนเมืองขุนวังขุนคลังขุนนา การปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาคทรงเลียนแบบสุโขทัย คือมีหัวเมืองชั้นนอกและประเทศราชได้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้หลายฉบับ เช่น กฎหมายลักษณะพยาน ลักษณะอาญาหลวง ลักษณะรับฟ้อง ลักษณะเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน และลักษณะผัวเมียเป็นต้น ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปรับปรุงบริหารขึ้นใหม่โดยแยกการบริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร การปกครองหัวเมืองมีลักษณะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้น ได้ขยายอาณาเขตหัวเมืองขึ้นในให้กว้างกว่าเดิมหัวเมืองชั้นนอก เป็นเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรี มีการตรากฎหมายมณเฑียรบาลขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยศักดินาตลอดระยะเวลา 230 ปีแรก กรุงศรีอยุธยาต้องทำสงครามกับพม่าถึง 24 ครั้ง ใน พ.ศ.2112 กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 15 ปีจน พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงสามารถประกาศอิสระภาพและมีกษัตริย์สืบต่อกันมาอีก 183 ปี


กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีทางด้านยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองคือเมืองมีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำล้อมรอบ และรอบนอกเกาะเมืองมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงใช้เป็นเกราะป้องกันศัตรูได้ดี กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันเกิดจากการทับถมของตะกอน ทำให้เหมาะแก่การเพาะปลูกการที่เมืองตั้งอยู่ตรงชุมทางแม่น้ำทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองภาคกลางและภาคเหนือได้สะดวก อีกทั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย จึงกลายเป็นเมืองท่าที่ค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคได้อย่างดี สินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา เช่น ข้าว และผลิตผล จากป่า เป็นต้น#27 by (202.143.155.131) At 2008-12-23 12:20,
กรุงศรีอยุธยา(ฉบับ สรุป)


กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยรวบรวมเมืองที่มีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน ได้มีการขยายดินแดน แดนออกไปอย่างกว้างขวาง บ้านเมืองพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางของประเทศเป็นเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบต่อกันมา 33 พระองค์จาก5ราชวงศ์ โดยพระเจ้าเอกทัศน์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ สุดท้ายก่อนที่จะเสียเมืองแก่พม่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2310 การปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีอำนาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวลักษณะการปกครองเป็นแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้าพระเจ้าอู่ทอง ได้ทรงวางระบบการปกครองส่วนกลางเป็นแบบ "จตุสดมภ์" ตามอย่างขอม โดยมีเสนาบดี4คนขุนเมืองขุนวังขุนคลังขุนนา การปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาคทรงเลียนแบบสุโขทัย คือมีหัวเมืองชั้นนอกและประเทศราชได้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้หลายฉบับ เช่น กฎหมายลักษณะพยาน ลักษณะอาญาหลวง ลักษณะรับฟ้อง ลักษณะเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน และลักษณะผัวเมียเป็นต้น ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปรับปรุงบริหารขึ้นใหม่โดยแยกการบริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร การปกครองหัวเมืองมีลักษณะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้น ได้ขยายอาณาเขตหัวเมืองขึ้นในให้กว้างกว่าเดิมหัวเมืองชั้นนอก เป็นเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรี มีการตรากฎหมายมณเฑียรบาลขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยศักดินาตลอดระยะเวลา 230 ปีแรก กรุงศรีอยุธยาต้องทำสงครามกับพม่าถึง 24 ครั้ง ใน พ.ศ.2112 กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 15 ปีจน พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงสามารถประกาศอิสระภาพและมีกษัตริย์สืบต่อกันมาอีก 183 ปี


กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีทางด้านยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองคือเมืองมีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำล้อมรอบ และรอบนอกเกาะเมืองมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงใช้เป็นเกราะป้องกันศัตรูได้ดี กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันเกิดจากการทับถมของตะกอน ทำให้เหมาะแก่การเพาะปลูกการที่เมืองตั้งอยู่ตรงชุมทางแม่น้ำทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองภาคกลางและภาคเหนือได้สะดวก อีกทั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย จึงกลายเป็นเมืองท่าที่ค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคได้อย่างดี สินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา เช่น ข้าว และผลิตผล จากป่า เป็นต้น