2006/Feb/08

ประวัติศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเฮโรโดตัส ชาวกรีกซึ่งถือเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก
เลโอโปล ฟอนรันเก มีบทบาทต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในแบบวิทยาศาสตร์ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ตั้งสมมุติฐาน
2. รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. รายงานและนำไปใช้

การศึกษา ประวัติศาสตร์สากล ยึดเอาหลักฐานที่ค้นพบและการกำหนดช่วงเวลาชัดเจน ซึ่งการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้ 2ช่วง ยุคสมัย คือ
1. หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์

2. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์
หลักฐานช่วงก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งเป็นตามเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน หรือดินเผาโดยกำหนดเป็นยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่ ยุคโลหะ เมื่อมนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรในชุมชนเป็นการเริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้นๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของสากล จึงแงช่วงเวลาเป็น ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์สมัยกลาง และประวัติศาสตรต์สมัยใหม่ เป็นต้น เมื่อมีการค้นพบหลักฐานที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม นาฏตยกรรม ศิลปะกรรม ร่วมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ โครงกระดูกของมนุษย์ เป็นหลักฐานที่สำคัญ การค้นพบหลักฐานดังกล่าวในภูมิภาคของโลก หลักสากลนิยมจึงจำเป็นต้องศึกษาจากหลักฐานที่ค้นพบ ผ่านขบวนการตรวจ วิเคราะห์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์

หลักฐานประวัติศาสตร์จัดลำดับได้ดังนี้
1. หลักฐานชั้นต้น น่าเชื่อถือที่สุด เป็นการบันทึกในขณะเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่
2. หลักฐานชั้นรอง รวบรวมจากหลักฐานขั้นต้น โดยเพิ่มเติมความคิดเห็น
3. หลักฐานตติยภูมิ ใช้อ้างอิง
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ของไทย

การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยในอดีตมีแนวทาง ดังนี้

1. ตำนาน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาซึ่งมีหลาย ๆ ด้าน ในรูปของนิทาน

2. พงศาวดาร กล่าวถึง เรื่องราวพระมหากษัตริย์ในเชิง อภินหารแนวสมมติเทพ ใชเอกสารราชการเป็นหลักฐาน เช่น พงศาวดารอยุธยา พงศาวดารกรุงธรบุรี เป็นต้น

3. จดหมายเหตุ เริ่มศึกษาแบบหลักเหตุผล ในสมัยสมเด็นกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นกบันทึกมีแหล่งข้อมูลทางราชการ เรื่องเล่า, คำให้การ ของชาวบ้านหรือชาวต่างชาติ

การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยที่ใช้รูปแบบแนวทางการศึกษาตามหลักสากลนิยม มีการบัญญัติคำว่า" ประวัติศาสตร์ " ขึ้นรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยหินปรากฎหลักฐาน ร่องลอย เป็นดินแดนเก่าแก่ที่เป็นสมบัติของโลกและยังคงมีหลักฐานที่รอการพิสูจน์ การค้นคว้า การอนุรักษ์ของคนไทยอีกมากมาย

Comment

Comment:

Tweet


question sad smile wink
#93 by 5254 (192.168.1.68, 203.172.253.83) At 2012-02-27 11:34,
ประวัติศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเฮโรโดตัส ชาวกรีกซึ่งถือเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก
เลโอโปล ฟอนรันเก มีบทบาทต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในแบบวิทยาศาสตร์ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ตั้งสมมุติฐาน
2. รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. รายงานและนำไปใช้
การศึกษา ประวัติศาสตร์สากล ยึดเอาหลักฐานที่ค้นพบและการกำหนดช่วงเวลาชัดเจน ซึ่งการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้ 2ช่วง ยุคสมัย คือ
1. หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์
2. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์
หลักฐานช่วงก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งเป็นตามเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน หรือดินเผาโดยกำหนดเป็นยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่ ยุคโลหะ เมื่อมนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรในชุมชนเป็นการเริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้นๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของสากล จึงแงช่วงเวลาเป็น ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์สมัยกลาง และประวัติศาสตรต์สมัยใหม่ เป็นต้น เมื่อมีการค้นพบหลักฐานที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม นาฏตยกรรม ศิลปะกรรม ร่วมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ โครงกระดูกของมนุษย์ เป็นหลักฐานที่สำคัญ การค้นพบหลักฐานดังกล่าวในภูมิภาคของโลก หลักสากลนิยมจึงจำเป็นต้องศึกษาจากหลักฐานที่ค้นพบ ผ่านขบวนการตรวจ วิเคราะห์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์
หลักฐานประวัติศาสตร์จัดลำดับได้ดังนี้
1. หลักฐานชั้นต้น น่าเชื่อถือที่สุด เป็นการบันทึกในขณะเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่
2. หลักฐานชั้นรอง รวบรวมจากหลักฐานขั้นต้น โดยเพิ่มเติมความคิดเห็น
3. หลักฐานตติยภูมิ ใช้อ้างอิง
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ของไทย
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยในอดีตมีแนวทาง ดังนี้
1. ตำนาน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาซึ่งมีหลาย ๆ ด้าน ในรูปของนิทาน
2. พงศาวดาร กล่าวถึง เรื่องราวพระมหากษัตริย์ในเชิง อภินหารแนวสมมติเทพ ใชเอกสารราชการเป็นหลักฐาน เช่น พงศาวดารอยุธยา พงศาวดารกรุงธรบุรี เป็นต้น
3. จดหมายเหตุ เริ่มศึกษาแบบหลักเหตุผล ในสมัยสมเด็นกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นกบันทึกมีแหล่งข้อมูลทางราชการ เรื่องเล่า, คำให้การ ของชาวบ้านหรือชาวต่างชาติ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยที่ใช้รูปแบบแนวทางการศึกษาตามหลักสากลนิยม มีการบัญญัติคำว่า" ประวัติศาสตร์ " ขึ้นรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา
ประเทศไทยเป็นดินแดนที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยหินปรากฎหลักฐาน ร่องลอย เป็นดินแดนเก่าแก่ที่เป็นสมบัติของโลกและยังคงมีหลักฐานที่รอการพิสูจน์ การค้นคว้า การอนุรักษ์ของคนไทยอีกมากมาย
#92 by Pani ToT (14.207.244.142) At 2012-01-25 16:02,
ตคึพพดะคึ......................sad smile
#91 by น (118.173.200.187) At 2010-09-26 13:18,
อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ
#90 by แจน (182.52.161.68) At 2010-08-31 18:19,
ดอดอดอดอดอดอดอembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
#89 by (118.173.11.211) At 2010-08-02 18:58,
มึนจัง0858249049open-mounthed smile
#88 by มึน (117.47.74.62) At 2010-07-31 17:29,
open-mounthed smile
#87 by (113.53.138.255) At 2010-07-19 14:54,
#86 by (58.10.15.129) At 2010-07-13 12:43,
ได้จากที่ไปความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์เลยค่ะ big smile confused smile surprised smile double wink surprised smile
#85 by พรหมพร แก้วมหานิล (125.26.140.181) At 2010-07-06 18:21,
ช่วยหาด้วยดิงงงงembarrassed sad smile
#84 by (118.172.229.208) At 2010-07-06 13:29,
embarrassed embarrassed sad smile embarrassed
#83 by (118.172.229.208) At 2010-07-06 13:28,
#82 by (125.26.134.78) At 2010-06-25 09:10,
หาไม่เจอเยยยยยยย
cry confused smile open-mounthed smile big smile
#81 by มา (125.27.214.175) At 2010-06-21 19:36,
angry smile tongue question embarrassed surprised smile
#80 by (118.174.43.41) At 2010-06-20 12:39,
อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเหมือนเมื่อก่อน
#79 by เนย (110.49.205.93) At 2010-06-19 20:39,
#78 by (117.47.139.127) At 2010-06-02 11:30,
หวัดดีจ้าconfused smile
#77 by (117.47.139.127) At 2010-06-02 11:29,
big smile open-mounthed smile confused smile
#76 by a (117.47.139.127) At 2010-06-02 11:29,
#75 by (117.47.139.127) At 2010-06-02 11:28,
อยากให้เพื่อนตรดูconfused smile question
#74 by (117.47.139.127) At 2010-06-02 11:23,
อยากให้เพื่อนเข้ามาดู double wink
#73 by yuy (117.47.139.127) At 2010-06-02 11:21,
บ้า
#72 by มาย (118.172.178.96) At 2010-05-31 14:07,
#71 by มาย (118.172.178.96) At 2010-05-31 14:07,